עד 12 תשלומים  |  קניה בטוחה  |  משלוח עד הבית  |  054-4778077

 
חיפוש
Filters
סגור

תקנון ותנאי שימוש

תנאי שימוש באתר ואי נט ארט – Netart


ברוך הבא לאתר האינטרנט נט ארט.

הגלישה והשימוש שתעשה באתר www.ynetart.co.il (להלן: "האתר") כפופים לתנאי השימוש. 
האתר מופעל ע"י דארט די נט חברה בע"מ ח.פ. 51-396219-1 (להלן: "החברה").


אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי שימוש אלה מאחר ועצם השימוש של כל אדם ו/או גוף הגולש ו/או צופה ו/או רוכש מוצרים ו/או שירותים ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין, באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"), הווים הסכמה מצד המשתמש לתנאי השימוש באתר, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"),המפורטים להלן, כפי שיעודכנו מעת לעת ללא כל הגבלה או הסתייגות (להלן: "תנאי השימוש").


תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים בין המשתמש לבין החברה והם עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות. היה והינך לא מסכים לאמור בתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, הינך נדרש שלא לעשות שימוש באתר זה.

 

 1.        כללי

1.1.        האתר מהווה חנות מקוונת לרכישת חפצי אומנות על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל במסגרת מכירות אישיות.

1.2.        החברה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש על ידי עדכונו של מסמך זה, ושינוי זה יחייב את המשתמש לכל דבר ועניין.

1.3.        הוראות תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלה במלואם ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי תנאי השימוש, לכן אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.4.        יודגש, כי כל המשתמש באתר מצהיר כי הנו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם ו/או ידיעות אינטרנט, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תנאי שימוש אלו.

1.5.        הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש לחברה ו/או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.

1.6.        השימוש בתקנון זה בלשון זכר בתנאי השימוש נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתנאי שימוש אלה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

1.7.        כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 

 1.        הזכאים להשתתף במכירות באתר

2.1.        כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן ואשר יעמוד בתנאי תקנון זה רשאי להירשם לאתר על מנת לבצע פעולות רכישה.

2.1.1.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

2.1.2.   המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.1.3.   המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.1.4.   המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

2.1.5.   החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.

2.1.6.   המשתמש פועל בהתאם ובכפוף לכל דין.

2.1.7.   החברה תהיה רשאית להתנות את הכניסה ו/או השימוש באתר, כולו או חלקו, ברישום ו/או בתשלום, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

 1.        הרשמה לאתר

3.1.        טרם ביצוע הזמנה של מוצר נדרש תחילה המשתמש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש\כתובת דוא"ל וסיסמא ובנוסף יש להכניס פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים, אם וכלל שידרשו.

3.2.        מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכןשמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה.

3.3.        המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין, מלא ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות. המשתמש מצהיר כי הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות ועומד בתנאים המפורטים בסעיף ‎2 לעיל. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

3.4.        יודגש כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין מהווה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או למי מטעמה עקב שיבוש הליכי המכירה.

3.5.        לאחר ביצוע הפעולה תהא רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברת כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיסי האשראי, תישלח ההזמנה ותינתן למשתמש הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין כמפורט לעיל כי הפעולה אושרה והליך ההזמנה הושלם. יודגש כי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה, וכי העסקה תשתכלל רק לאחר קבלת אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב.

3.6.        חיוב הלקוח בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע ההזמנה ואישורה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

3.7.        במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות בטלפון שיפורסם באתר לצורך הסדרת אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע העסקה. במקרה כאמור, יחל מנין ספירת הימים למועד ביצוע המשלוח רק החל מיום לאחר מועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל המשתמש להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברת כרטיסי האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהייה החברה זכאית לבטל את ההזמנה

3.8.        מובהר כי האתר משמש למכירה קמעונאית בלבד ולשימוש אישי. כן מובהר כי מחירי המוצרים המוצעים באתר והמבצעים שבו תקפים לרכישה באמצעות האתר בלבד.

3.9.        המשתמש יהיה רשאי לפנות לחברה בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. החברה תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה העת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את החברה בעמלה בגין ביצוע הפעולה,יחויב המשתמש בעמלה כאמור.

    

 1.        המוצרים באתר

4.1.        האתר מציע למשתמשיו רכישתם של מוצרים ו/או שירותים שונים בתחום האומנות (להלן: "הספק" או "הספקים"), בדגמים, סוגים וכמויות שונות והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. מובהר בזאת כי החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

4.2.        עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה באתר מוצג הסבר הכולל את, תיאור המוצר מחירו, פרטי אחריות ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלוונטיים נוספים (להלן: "דף המכירה"). כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע"מ על פי דין, במידה וחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין.

4.3.        רוב הפריטים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות אשר נועדו להמחשה בלבד. במקרה של פער או הבדל בין התמונה לבין התיאור המילולי, יגברו המילים הכתובות בדף המכירה על התיאור הנשקף מהתצלום.

4.4.        המוצרים המוצעים באתר מצויים ומוחזקים במלאי של הספקים האחראים לאספקתם ללקוח, הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספק של המוצר המוצע למכירה. עם זאת יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי הספק במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם. עם אישור הזמנה מלקוח למוצר, החברה מחייבת את הספק לשריין את המוצר בעבור הלקוח כנגד ההזמנה, כך שיהיה זמין ומוכן לאספקה ללקוח במועד הקבוע בדף המכירה. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד הזמנתו, או התגלה חוסר במלאי המוצר אצל הספק לאחר הרכישה, תישלח ללקוח הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה תהא רשאית החברה להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך (לכל הפחות) למוצר שהוזמן, או לבטל את הרכישה, בהתאם לשיקול דעתה. במידה ויקבל הלקוח את הצעתה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והלקוח אינו מעוניין במוצר החלופי, יהא זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתו והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלו או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. ללקוח ו/או לזוכה לא תהיה כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או ידיעות אינטרנט בנסיבות של העדר מלאי מספיק כאמור, לרבות טענה בדבר קיום התחייבות החברה לאספקת המוצר ו/או השירות, ובכלל זה דרישה לפיצוי כלשהו בגין נזק עקב רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר וכיו"ב.

4.5.        המכירה במסגרת האתר הינה מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמרהמלאי, במסגרתה המשתמש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

 

 1.        אספקה, הובלה ומשלוח

5.1.        אספקת המוצרים או השירותים אשר נרכשו באתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי תיעשה על ידי הספקים ו/או על ידי חברת הובלה מטעמם. הספקים ידאגו לאספקת המוצר הנרכש על ידי דואר ישראל ו/או חברת שליחויות לכתובת בישראל שהקליד בעת ביצוע ההזמנה. האתר יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה באתר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר וכמפורט להלן.

5.2.        אספקת המוצרים או השירותים, בתנאים ובפרק הזמן המפורטים בדף המכירה, תיעשה על ידי הספקים ובאחריותם, בימי עבודה הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של הלקוח ("ימי עבודה" - ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.3.        החברה תספק את המוצרים ללקוח עד 21 ימי עסקים מיום הרכישה. במידה והציור לא נמצא במלאי המוצר יסופק עד כ-28 יום. יעשו מירב המאמצים לספק את הסחורה בהקדם האפשרי.

5.4.        התקנון של גוף שבאמצעותו מבוצעת ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל משתמש.

5.5.        בנסיבות של איחור בשל כוח עליון כדוגמת שביתות, שריפה, שיטפון, מלחמה וכו', יידעו החברה ו/או הספק את הלקוח עם היוודע דבר האיחור ויאפשרו לו לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, קבלת מוצר חלופי או ביטול העסקה והשבת הסכום ששולם.

5.6.        החברה ו\או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו\או לאי אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו\או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיו"ב. 

5.7.        במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש לחברה ו\או הספקים ינקטו החברה ו\או הספקים במירב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין ובנסיבות הקבועות בדין.

5.8.        על אף האמור לעיל, בכל מקרה, ככל ותחול אחריות על החברה ו/או כלפי מי מטעמה, החברה תהא אחראית בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של החברה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח.

5.9.        החברה ו/או מי מטעמה ו/או הספקים לא יהיו אחראיים להרכבתם ו\או להתקנתם של מוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על הזוכה בלבד ועל חשבונו.

5.10.     החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים בגין עיכובים שאינם בשליטתם ו/או שמקורם בלקוח, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הלקוח בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה ו/או של מי מטעמה ו/או הספקים לאספקת המוצר ו/או השירות.

5.11.     עקב המצב הביטחוני ששורר במדינה, מסרבות לעיתים חברות הובלה להוביל מוצרים לישובים מסוימים שהכניסה אליהם כרוכה בסכנת חיים למוביל. במקרה כזה יובהר העניין ללקוח והחברה ו/או הספקים יהיו רשאים לתאם עם הלקוח את מסירת המוצר במקום מוסכם אחר שיהיה מקובל על הצדדים.

5.12.     דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו\או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו\או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו\או אמצעים מיוחדים. במקרים של הובלה חריגה החברה ו\או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר.

5.13.     הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה\הובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים, כמו גם באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית, כמפורט בסעיף 5.7 לעיל, וכיו"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות היישוב וכיו"ב במסגרת תקופת האספקה הרלוונטית למוצר, ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח (להלן: "מקום האספקה"). על הלקוח מוטלת האחריות הבלעדית לאסוף את המוצר ממקום האספקה. סופק המוצר בתוך תקופת האספקה הרלוונטית למקום האספקה, והלקוח לא אסף אותו כנדרש, לא תשמע על ידי הלקוח ו/או מי מטעמו כל טענה, תביעהאו דרישה לגבי עיכוב או איחור במשלוח המוצר.

5.14.     זמני אספקת המוצרים\שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה מצויינים במונחים של ימי עסקים (ימי א'-ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

5.15.     דמי המשלוח יכולים להיגבות בנפרד או ביחד עם התשלום בגין חיוב המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה ו\או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.16.     במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצרים ללקוח ולא ימצא פתרון המקובל על הצדדים תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר ללקוח. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה ללקוח את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והלקוח לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

5.17.     בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודה מזהה של בעל כרטיס האשראי כתנאי למסירת המוצר.

 1.        ביטול העסקה והחזרת מוצרים

6.1.        המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן, לבין ההוראות המופיעות בתקנון זה, תגברנה הוראות חוק הגנת הצרכן.

6.2.        ניתן לבטל את העסקה באופן המפורט להלן, באמצעות הודעה בכתב לחברה, לרבות באמצעות הפקס ודואר אלקטרוני:

6.3.        ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על מוצרים בהזמנה אישית.

6.4.        הזמנה אישית: כל הצילומים וציורי השמן מבוצעים על ידי האמן עבור המזמין באופן אישי בהתאם לגודל העבודה, שאותה הזמין, רק לאחר הזמנת היצירה לכן נכללים כהזמנה אישית כמו כן ליטוגרפיה אשר נבחר לה מסגרת גם נחשבת כהזמנה אישית.

6.5.         הזמנה אישית ניתן לבטל אך ורק עד 24 שעות מביצוע ההזמנה ורק על ידי שליחת מייל עם הטפסים הדרושים לכתובת:info@ynetart.co.il או יצירת קשר למשרד ולפעול אחר ההוראות לשליחת טפסים בפקס.

6.6.        על המוצר הנרכש לחזור באריזתו המקורית מבלי שנפתחה, ללא כל לכלוך או פגם, ומבלי שנעשה בו כל שימוש ובצירוף חשבונית מקור. בכל הודעת ביטול עסקה על הלקוח לציין מספר הזמנה, שם מלא ומספר תעודת זהות.

6.7.        במקרה כאמור בסעיף 6.2 לעיל תחזיר ווינט ארט, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 10% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, הלקוח יחוייב בדמי משלוח כפולים על סך 118 ש"ח וכן דמי אריזה על סך 59 ש"ח (לא כולל מע"מ).

6.8.         ביטול העסקה על ידי החברה: בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הלקוח, ובלבד שתשלח הודעה על כך ללקוח:

6.9.        במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים בדף המכירה.

6.10.     בכל מקרה בו מסר הלקוח פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים.

6.11.     אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו\או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

6.12.     במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

6.13.     אם יתברר לה כי העסקה ו\או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו\או צד ג' כלשהו.

6.14.     אם יתברר לחברה כי הלקוח עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו\או לסחור בו.

6.15.     בכל מצב דברים בו החברה נדרשת לעשות כן בהתאם להוראה שיפוטית ו/או הוראה של גוף מוסמך וכן בהתאם להוראות כל דין.

6.16.     ההודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו\או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח (היה וכרטיס האשראי לא חויב במועד הודעת הביטול) או תשיב ללקוח כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו\או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או כלפי ידיעות אינטרנט ו/או כלפי מימ מטעמם בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

6.17   אין החזרה או ביטול של מוצרים במבצע.

 

 1.        אחריות בגין המוצר או השירותים

7.1.        החברה אינה היצרן המוצר שיש בדעתך לרכוש באתר.

7.2.        לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה,החברה ,ידיעת אינטרנט ו\או מי מטעמם אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר, האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים.

7.3.        אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי שירות ואחריות בגין המוצרים ו/או השירותים לאחר מכירה, נמסרו לחברה ע"י הספקים והינם באחריותם הבלעדית והמלאה של הספקים.

7.4.        תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת. יש לשים לב כי התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ויש סטיה של כ15% מהצבע ומהמידה הכתובה באתר.

 

 1.        קניין רוחני

8.1.        האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, מוסיקה, צילומים,תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת, הכתובה והמפורשת של החברה ו/או של ידיעות אינטרנט.

8.2.        כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושה הבלעדי של החברה ושל ידיעות אינטרנט או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה ו/או לידיעות אינטרנט להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה ו/או לידיעות אינטרנט (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי הזכות או הרישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או תצלומים ו/או סרטונים ו/או כל תוכן אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור החברה ו/או ידיעות אינטרנט לכך מראש ובכתב.

8.3.        מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה ושל ידיעות אינטרנט לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינם הבלעדי של החברה ושל ידיעות אינטרנט או של צד שלישי, אשר הרשה לנ"ל להשתמש בהן.

8.4.        אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה ו/או ידיעות אינטרנט נתנו את הסכמתם לכך, בכתב ומראש.

 

 1.        אחריות

9.1.        יתכן וחלק מהתוכן מקורו בצדדים שלישיים (לרבות, אך לא רק, הספקים), לחברה ו/או לידיעות אינטרנט אין אחריות בגין תוכן מעין זה, ואין היא ערבה למידת הדיוק של תוכן זה. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו.

9.2.        החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם, לא ישאו בכל אחריות שהיא, לנזק ו/או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים עונשיים (ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד ו/או איבוד מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד ו/או נזק כספי אחר), הנובעים ו/או הקשורים, באתר /או בשירות או בכל תוכן ו/או שירות בהם, או בכל שימוש בהם.

9.3.        המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום ו/או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי תקנון זה ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש באתר.

9.4.        האתר ותכניו מוצגים על ידי החברה "כפי שהם" ("AS IS"). החברה אינה מתחייבת לגבי שלמות או דיוק המידע המוצג באתר.

9.5.        החברה ו/או ידיעות אינטרנט לא ישאו באחריות כלשהיא לתוכן פרסומי או מידע מסחרי, שיווקי או אחר אשר יפורסם באתר. החברה ו/או ידיעות אינטרנט לא ישאו באחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם לכל צד. החברה מבהירה בזאת שהתוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר ו/או השירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

9.6.        במקרה בו נפלה טעות בתום לב במחיר ו/או בכל מאפיין אחר של מוצר או שירות המוצג באתר, טעות זו לא תחייב את החברה ו/או את ידיעות אינטרנט כל תוכן באתר לעיל יהיו כפוף תמיד למידע המסופק עם המוצר ו/או השירות בעת אספקתו בפועל, ובכל מקרה של סתירה ו/או חוסר התאמה האחרונים יגברו.

9.7.        המשתמש מסכים כי באחריותו הבלעדית לבדוק את האתר, וכי האחריות לכל סיכון אשר עשוי להיגרם מהשימוש באתר מוטלת על המשתמש בלבד ובאחריותו הבלעדית. החברה ו/או ידיעות אינטרנט, נושאי המשרה בהם, עובדיהם, או מי מטעמם, לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר, נלווה, תוצאתי, עקיף או עונשי הנובע מכניסה של משתמש לאתר או כל שימוש שנעשה בו.

9.8.        היה וקטין ביקר באתר מרצונו החופשי, כי אז לא תישא החברה ו/או ידיעות אינטרנט באחריות לשימוש שנעשה כאמור, היה והאתר או שימוש בו עשוי להיחשב כבלתי הולמים לקטינים.

9.9.        החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע כל שינוי באתר או בכל חלק ממנו, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר או חלקו. כמו כן, הפעילות באתר עשויה להיות מושהית או מעוכבת, באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא.

9.10.     קישורים לאתרים של צדדים שלישיים – האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר אינם בפיקוח החברה ואינם נבדקים על ידה, לרבות לעניין מהימנותם, חוקיותם והאבטחה בהם. לפיכך, החברה לא תשא בכל חבות מכל סוג שהוא, בכל הקשור לזכויות על הקניין הרוחני או כל זכות אחרת של צד שלישי, בגין התוכן שיפורסם באתרים אלו או באתרים המקושרים לאתרים אלו. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

9.11.     כל שימוש בתוכן באתר, לרבות בתוכן המסופק על ידי החברה (לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד ידיעות אינטרנט בקשר לתוכן באתר, לרבות לתוכן המסופק על ידי החברה ו/או לתוכן של צד שלישי וכן לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, לרבות, בגין כל נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות שימוש כאמור.

9.12.     החברה מבהירה בזאת שהדעות, ההמלצות וחוות הדעת הכלולים באתר הינם למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או חוות דעת לרכישת מוצר ו/או שירות מסויים, ועל כן מודע המשתמש ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי כל מוצר ו/או שירות והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כל טענה לגבי הסתמכות על מי מאלה.

9.13.     החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות – לרבות תקלה בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ו\או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו\או בקווי בזק ו\או בקווי התקשורת הבין-לאומים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

9.14.     החברה וידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתן המלאה.

 

 1.    שירות לקוחות

10.1.     לגבי כל שאלה לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה אשר ישמחו לעזור ולהפנות אותך אף במקרה הצורך לנציגי הספק הרלוונטי למוצר. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: info@ynetart.co.il, נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם.

 

 1.    שונות

11.1.     אין בהצגת מוצרים ו\או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם .

11.2.     רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.3.     מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה ו/או ידיעות אינטרנט יהיו רשאיות להפסיק או לשנות את הפעילות המתבצעת באתר, כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

11.4.     מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או כלפי ידיעות אינטרנט, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958. 

11.5.     ברירת דין ומקום שיפוט על תנאי שימוש יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתנאי השימוש הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב – יפו.

 

 1.     מדיניות פרטיות

12.1.     מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה ו/או ידיעות אינטרנט במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את האופן שבו מבצע המשתמש שימוש במידע בתוכן המצוי באתר ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותם.

12.2.     כל ההגדרות והמונחים במדיניות הפרטיות יהיה כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

 1.     רישום

13.1.     חלק מהרכישה באתר מחייבת מילוי פרטים אישיים, באופן המפורט בתנאי השימוש. השדות שחובה למלאם יסומנו במפורש. כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה וואינט ארט רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו.

13.2.     המשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל מין וסוג שהוא על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, ממליצה החברה, בין היתר, כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר ו/או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.

13.3.     מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. 

 

 1.     איסוף מידע והשימוש בו

14.1.     החברה וידיעות אינטרנט רשאיות לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, ו/או בשירותי החברה על מנת לשפר, להעשיר או לשנות (לרבות שינוי של האתר המוצג למשתמש) את האתר, ו/או את השירותים ואת התכנים המוצעים באתר וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם במפורט בסעיף 4.2 להלן; עם זאת, החברה ו/או ידיעות אינטרנט לא תמסור את פרטי המשתמש האישיים למפרסמים ו/או לצדדים שלישיים אחרים . בנוסף, רשאיות החברה ו/או ידיעות אינטרנט לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית.

14.2.     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לחברה והסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהיה החברה ו/או ידיעות אינטרנט רשאיות לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, newsletters או מסרונים למשתמשים הכוללים מידע בדבר שירותיה, מבצעים שונים וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור, כמפורט כאן. האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies ) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies ) הן קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, קטגוריות ומידע שביקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע ב- Cookies מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל Cookies , תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן, כמפורט כאן. זכור, עם זאת, שנטרול הCookies- עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

 

 1.    מסירת מידע לצד שלישי

15.1.     החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

15.1.1.    על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

15.1.2.    ככל ובוצעה רכישה של מוצר ו/או שירות על ידי המשתמש, יועברו פרטי ההתקשרות של המשתמש לספקים (כהגדרתם בתנאי השימוש) לצורך מסירת המוצר ו/או השירות, לרבות יצירת קשר לשם תאום משלוח המוצר ו/או השירות.

15.1.3.    לתשומת לבכם, פרטי כרטיס האשראי יישארו בכל עת במערכות החברה, ויאובטחו באופן המפורט בסעיף 9 להלן, ולא ימסרו לספקים.

15.1.4.    בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או במקרים בהם בצע משתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או להוראות כל דין.

15.1.5.    בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

15.1.6.    בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה ו/או ידיעות אינטרנט ו/או מי מטעמם

15.1.7.    בכל מקרה בו תסבור החברה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

15.1.8.    במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

15.2.     אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

 

 1.    תכנים, כתבות ופרסומות

16.1.     באתר עשוי להיות מוצג תוכן של צד שלישי לרבות פרסומות וקישורים לאתרים של צדדים שלישיים והשימוש אותו מבצע המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או כנגד ידיעות אינטרנט בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

 

 1.     אבטחת מידע

17.1.     בעת שהנכם מבצעים רכישות באתר,הנכם משתמשים בפרטי כרטיס האשראי שלכם כדי לרכוש בקלות ונוחות. על מנת להגן על תהליך זה, משתמשת החברה בדף סליקה העובר דרך השרתים של חברת טרנזילה אשר משתמשת בתקני אבטחה גבוהים השומרים על פרטי האשראי של לקוחותינו. החברה עומדת בתקני אבטחה מחמירים אשר הוקצו ע''י חברות האשראי .טרנזילה עובדת בהתאם לדרישות תקן האבטחה pci-dss-רמה 1.

17.2.     תקן pci-dss הוא תקן אבטחה בין-לאומי אשר פותח בעקבות דרישה של חברות האשראי לאמץ סטנדרטים עקביים בנושא אבטחת מידע . תקן זה בבסיסו מגדיר סדרת דרישות אבטחה של נתוני האשראי בין בעל הכרטיס לבין בית העסק ובין היתר הוא קובע את הכללי הטיפול האחסון וההגנה על הנתונים הרגישים על הכרטיס.אנו עושים את מיטב המאמצים לשמור על סיווג פרטיותכם שלא תיחשף.אבטחת הנתונים מתבצעת ע''י הצפנת כל נתוני כרטיסי האשראי הנמצאים ב"תנועה" רשתות.שימוש ועדכון בתוכנות אנטי וירוס וחומת אש על מנת למנוע גישה של תוכנות זדוניות.

17.3.     לתשומת לבכם, על אף החברה נוקטת באמצעים המחמירים והמתקדמים ביותר על מנת להבטיח רמת אבטחה גבוהה של הנתונים,החברה מבהירה, כי איננה מתחייבת שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תשא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן ישירים או עקיפים ,שנגרמו כתוצאה מכך ,לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 

 בברכה ,

צוות Netart

 

 - רכישה בטוחה
 - 12 תשלומים ללא ריבית
 - משלוח עד הבית
 - מחיר ללא תחרות

 

רוצה לקבל מבצעים חמים לדוא"ל?